Wybory Władz Oddziału Poznańskiego

Dnia 29 listopada 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz Oddziału na kadencję 2023-2025. Podczas zebrania przedstawione zostały również sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie zaopiniowała działalność Zarządu OP PTM w latach 2020-2022 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W głosowaniu tajnym członkowie Oddziału uczestniczący w Walnym Zebraniu opowiedzieli się jednomyślnie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTM.

Szczegółowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

    Prezes: Mieczysław Cichoń
    Wiceprezes: Małgorzata Bednarska-Bzdęga
    Sekretarz: Alina Gleska
    Skarbnik: Marcin Anholcer
    Członkowie Zarządu OP PTM:
        Edyta Juskowiak
        Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
        Augustyn Markiewicz
        Bartosz Naskręcki
    Komisja Rewizyjna:
        Marcin Borkowski
        Albert Kubzdela
        Aneta Sikorska-Nowak
    Delegaci:
        Marcin Anholcer
        Małgorzata Bednarska-Bzdęga
        Marcin Borkowski
        Mieczysław Cichoń
        Alina Gleska
        Maciej Grześkowiak
        Augustyn Markiewicz
        Wacław Marzantowicz
    Zastępcy Delegatów:
        Daria Bugajewska
        Jerzy Jaworski
        Edyta Juskowiak
        Piotr Maćkowiak
        
        Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM ważność wyborów nowych Władz Oddziału została zatwierdzona przez Komisję Wyborczą PTM.