Aktualności

I edycja Konkursu o Nagrodę im. Juliusza Pawła Schaudera dla młodych matematyków

https://cbn.umk.pl/documents/63629/64407/Schauder+Prize+2020/42e0fe74-622a-4939-8ca6-b9bb2c940c09?t=1593862800293  Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. J. P. Schaudera w  Toruniu ogłasza konkurs o nagrodę im. Juliusza Pawła Schaudera dla młodych matematyków.

Konkurs ma na celu promocję osiągnięć polskiej nauki w obszarze analizy nieliniowej i wspieranie młodych badaczy w tej dziedzinie. Wniosek będący zgłoszeniem kandydatury powinien składać się z pisma przewodniego dotyczącego kandydata oraz pracy (lub prac) konkursowej i powinien być przesłany na adres:
    Uniwersyteckie Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza P. Schaudera
    Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
    ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
    lub elektronicznie na adres e-mail:tmna@cbn.umk.pl .
   
Termin zgłaszania kandydatów w pierwszej edycji konkursu upływa 31 października 2020 roku. Ogłoszenie wyników pierwszej edycji konkursu nastąpi 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji wraz z regulaminem można znaleźć na stronach:
https://cbn.umk.pl/pl_PL/j.-p.-schauder-award-for-young-mathematicians 
oraz
https://www.ptm.org.pl/zawartosc/i-edycja-konkursu-o-nagrod%C4%99-im-juliusza-paw%C5%82-schaudera-dla-m%C5%82odych-matematyk%C3%B3w

Requiescat in pace

 
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 lipca 2020 roku w Poznaniu (w wieku 77 lat) zmarł profesor Stanisław Szufla.

Prof. Szufla specjalizował się w analizie matematycznej, równaniach różniczkowych i całkowych. Był autorem ponad 70 artykułów naukowych, wypromował 5 doktorów, z których jeden posiada już tytuł profesora.
 
Stopień doktorski uzyskał na poznańskim UAM w 1972 roku na podstawie rozprawy przygotowanej pod kierunkiem prof. Władysława Orlicza. Tytuł naukowy profesora nauk matematycznych otrzymał w 1993 roku. Do czasu przejścia na emeryturę pracował jako profesor zwyczajny i kierownik w Zakładzie Analizy Matematycznej Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Prowadził seminaria m.in. z teorii równań różniczkowych.


Był członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w 1980 roku otrzymał Nagrodę PTM im. Tadeusza Ważewskiego. Był Laureatem XIII Olimpiady Matematycznej w 1962 roku, laureatem nagrody (II m.) w konkursie PTM im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z matematyki  w 1967 r. i wieloletnim Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Poznaniu (Olimpiady 43-50).
 

Niech spoczywa w pokoju.


 

Requiescat in pace

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 lipca 2020 roku (w wieku 80 lat) zmarł profesor Diethard Pallaschke – członek honorowy Polskiego Towarzystwa Matematycznego.


Profesor Diethard Pallaschke był wybitnym specjalistą w zakresie optymalizacji i analizy wypukłej. Jego dorobek naukowy opublikowany został w ponad 100 artykułach i w trzech monografiach naukowych. Na działalność naukową Profesora Dietharda Pallaschke wpłynęły w dużym stopniu ścisłe kontakty z polskimi matematykami, w tym z wieloma z Poznania. Oni również czerpali wiele z Jego osiągnięć, co  miało wyraz zarówno w wielu wspólnych publikacjach naukowych, jak i w częstych wizytach polskich matematyków na uniwersytecie w Karlsruhe oraz w licznych wizytach Profesora Pallaschke w Polsce. Polscy matematycy pamiętają wielką życzliwość jaką Profesor Pallaschke okazywał im w czasie wizyt oraz Jego wielką skromność i duże poczucie humoru. Na licznych konferencjach na całym świecie był ambasadorem osiągnięć polskich matematyków.
 
Niech spoczywa w pokoju.

Zapowiedź zdalna konferencji CMSC

Uprzejmie informujemy, że w piątek 3 lipca 2020 roku, od godz. 8:00 do godz. 11:00 odbędzie się konferencja zdalna, będąca zapowiedzią przyszłorocznej piątej międzynarodowej konferencji CMSC. Na mini-konferencję złoży się seria 10-15 minutowych wystąpień zaproszonych gości, dzięki którym będzie można ,,poczuć ducha'' CMSC. Po każdym wystąpieniu uczestnicy będą mogli zadawać prelegentom pytania. Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim. Udział jest bezpłatny, lecz wymagana jest wcześniejsza rejestracja: https://cmsc.wmi.amu.edu.pl/news/

Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki, informatyki, studentów i wszystkich zainteresowanych kreatywnymi metodami przekazywania idei matematycznych.

UWAGA - zmiany terminów

 1. Interaktywna wystawa-eksperymentarium matematyczne „Dotknąć matematyki” - jej podstawą są eksponaty z Muzeum Matematycznego „Mathematikum” w Giesen (Niemcy): https://www.mathematikum.de/en/
  W Poznaniu wystawa planowana jest na 18.10-22.11.2020r. (dziedziniec budynku Muzeum Archeologicznego w Poznaniu).  Zapisy grup będą prowadzone – można kontaktować się z kol. M. Bednarską-Bzdęgą lub z Zarządem Oddziału. Dodatkowe informacje na stronie https://dm.wmi.amu.edu.pl/pl/
 2. W Poznaniu planowana jest V Międzynarodowa Konferencja „Creative Mathematical Sciences Communication” (na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM) – w dniach 2-6.07.2021r. Dodatkowe informacje na stronie https://cmsc.wmi.amu.edu.pl

Requiescat in pace

 

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 kwietnia 2020 roku (w wieku 74 lat) zmarła w Poznaniu dr Krystyna Łybacka. Od 1968 roku pracownik naukowy w Instytucie Matematyki Politechniki Poznańskiej (specjalność probabilistyka), minister edukacji narodowej i sportu w latach 2001–2004, polska polityk, poseł na Sejm z ramienia SLD w latach 1991–2014, deputowana do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, pośmiertnie odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Członkini Polskiego Towarzystwa Matematycznego od 1969 roku. W latach 1983-1986 pełniła obowiązki sekretarza Oddziału Poznańskiego PTM, w kadencji 1986-1989 była członkiem Zarządu Oddziału Poznańskiego PTM.

 

Niech spoczywa w pokoju.

Z działalności Oddziału Poznańskiego PTM

 

Całe PTM, jak i Oddział Poznański, musi pracować w warunkach pandemii. Pewne plany muszą zaczekać, a co do innych działań nie mamy pewności, czy da się przeprowadzić… Zapraszamy jednak do współpracy – w takim zakresie, w jakim możemy. Co planujemy:

 1. Spróbujemy nawiązać współpracę z organizatorami konkursów matematycznych dla uczniów w naszym rejonie działania. Planujemy publikować i rozsyłać do szkół listę konkursów z rekomendacją OP PTM (oczywiście po ich ocenie). Jeśli ktoś ma wiedzę o takich konkursach i kontakt z organizatorami, to prosimy o przekazanie nam takich informacji. W Oddziale planujemy stworzyć listę rekomendacji, o ile to możliwe wesprzeć (np. organizacyjnie, merytorycznie lub fundując jakieś upominki). Planujemy - w kontakcie z Kuratorium – pomóc ustalić listę konkursów punktowanych w rekrutacji do szkół średnich.
 2. Sondażowo: czy Oddział mógłby prowadzić blog matematyczny lub tematyczny portal (np. wzorowany na wrocławskim lub we współpracy z „Deltą”) z pomocą dla uczniów zainteresowanych matematycznie, a nie korzystających z kół „olimpijskich” w szkołach lub po prostu gromadzący materiały dla nauczycieli prowadzących takie koła w swoich szkołach. W tym ostatnim przypadku prosimy o kontakt zainteresowanych nauczycieli i autorów (w tym zwłaszcza studentów).
 3. Zgodnie z wnioskami płynącymi od członków Oddziału, chcemy przedyskutować czy i w jakim zakresie PTM może wspomóc matematyków, którzy pracują poza ośrodkami akademickimi z dyscypliną „matematyka”. Czy my mamy jakieś możliwości pomocy (jestem w kontakcie z p. Prezesem PTM i jest otwarty na propozycje).
 4. Planujemy wznowić akcję tłumaczeń „Mathematical Moments” AMS, czyli plakatów prezentujących dziedziny życia i nauki, w których matematyka wnosi swój wkład:  http://www.ams.org/publicoutreach/mathmoments/browsemoments?cat=all
  Możemy znacząco zwiększyć liczbę przetłumaczonych na język polski tekstów. Plan obejmuje też dystrybucję – w celach reklamowych matematyki – tych tłumaczeń lub ich zestawów na innych uczelniach, wydziałach lub w szkołach. Będą też doskonałą wystawą popularyzującą matematykę. Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu tłumaczeń proszę o kontakt z Oddziałem. Mile widziani współpracownicy z innych dziedzin niż matematyka (nawet golfiści :-) ). To praca społeczna na rzecz PTM, pozostaje za to (i jedynie)  ślad w postaci autorstwa tłumaczenia na plakatach.

Inna działalność bieżąca: kol. Małgorzata Bednarska-Bzdęga zaprasza na:

 1. Interaktywną wystawę-eksperymentarium matematyczne „Dotknąć matematyki”. Jej podstawą są eksponaty z Muzeum Matematycznego „Mathematikum” w Giesen (Niemcy): https://www.mathematikum.de/en/
  W Poznaniu wystawa planowana jest na 14.06-12.07.2020 r. (dziedziniec budynku Muzeum Archeologicznego w Poznaniu). Mamy nadzieję, że nic nie przeszkodzi w jej organizacji!
  Zapisy grup będą prowadzone – można kontaktować się z kol. M. Bednarską-Bzdęgą lub z Zarządem Oddziału.
 2. W Poznaniu planowana jest V Międzynarodowa Konferencja „Creative Mathematical Sciences Communication” (na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM) – w dniach 3-7.07.2020 r. – również liczymy, że żadne zewnętrzne przeszkody nie wystąpią… https://cmsc.wmi.amu.edu.pl

Będziemy na bieżąco informować o konferencjach matematycznych, które są planowane ze wsparciem OP PTM (różne formy), a jeśli czas pozwoli – konkursach dla uczniów, po wznowieniu takich możliwości. Proszę śledzić informacje na stronie Oddziału.

(Mieczysław Cichoń, prezes OP PTM)

Życzenia Świąteczne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Wszystkim członkom Oddziału Poznańskiego z głębi serca życzmy błogosławionych, spokojnych oraz radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Kolejny zaś Rok 2020 niech przyniesie Państwu dni pełne zdrowia i szczęścia, wypełnione sukcesami zawodowymi zarówno w pracy badawczej jak i dydaktycznej.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OP PTM

Wybory Władz Oddziału Poznańskiego PTM

Dnia 19 listopada 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Głównym celem zebrania był wybór nowych władz Oddziału na kadencję 2020-2022. Podczas zebrania przedstawione zostały również sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatni rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie zaopiniowała działalność ZOP PTM w latach 2017-2019 i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium. W głosowaniu tajnym członkowie Oddziału uczestniczący w Walnym Zebraniu opowiedzieli się jednomyślnie za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi OP PTM.

Szczegółowe wyniki wyborów przedstawiają się następująco:

 • Prezes: Mieczysław Cichoń
 • Wiceprezes: Daria Bugajewska
 • Sekretarz: Alina Gleska
 • Skarbnik: Marcin Anholcer
 • Członkowie Zarządu OP PTM:
  • Małgorzata Bednarska-Bzdęga
  • Karol Gajda
  • Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz
  • Augustyn Markiewicz
 • Komisja Rewizyjna:
  • Jerzy Jaworski
  • Albert Kubzdela
  • Małgorzata Migda
 • Delegaci:
  • Marcin Anholcer
  • Małgorzata Bednarska-Bzdęga
  • Daria Bugajewska
  • Mieczysław Cichoń
  • Karol Gajda
  • Alina Gleska
  • Jerzy Jaworski
  • Wacław Marzantowicz
  • Paweł Mleczko
 • Zastępcy Delegatów:
  • Marcin Borkowski
  • Edyta Juskowiak
  • Piotr Kasprzak
  • Piotr Maćkowiak
  • Augustyn Markiewicz
  • Janusz Migda
  • Małgorzata Migda
  • Bartosz Naskręcki
  • Ryszard Urbański

Zgodnie z §27 Ordynacji Wyborczej PTM ważność wyborów nowych Władz Oddziału musi jeszcze zostać stwierdzona przez Komisję Wyborczą PTM.